Radon

Helserisiko

Radon er en radioaktiv, usynlig og luktfri edelgass som dannes kontinuerlig i jordskorpa ved radioaktiv nedbrytning av uran og thorium. Utendørs vil konsentrasjonen av radon normalt være lav. En helserisiko kan først oppstå når radongassen kommer inn i vårt bo- eller arbeidsmiljø. Forhøyede radonkonsentrasjoner kan gi økt sannsynlighet for å utvikle lungekreft. I Norge er radon i boliger trolig årsak til mellom 100 og 300 (av totalt ca 1700) lungekrefttilfeller årlig.

Kilder

Den viktigste kilden til radon i bygninger er byggegrunnen. Den kan enten bestå av fast fjell, løsavsetninger som grus, sand og leire som ligger over berggrunnen, eller tilkjørt masse med pukk og grus. Høyest innhold av uran og thorium finner man vanligvis i yngre granittiske bergarter, men også i grovkornete ganger av granittisk sammensetning. Alunskifer inneholder betydelige mengder av uran og thorium.

Hvorfor er det høye radonkonsentrasjoner i Norge?

Viktige faktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluft er byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen, ventilasjon, geologiske forhold, og klima. Oppvarming av bygninger i vinterhalvåret fører til at varm luft stiger opp og at et undertrykk dannes i de laveste etasjene. I en bygning som ikke er tett mot grunnen, og der det er trykkforskjell mellom jordlufta i byggegrunnen og inneluften, vil den radonholdige jordlufta kunne strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner i inneluften. Områder med løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike bergarter som for eksempel alunskifer, granitter og pegmatitter vil kunne føre til svært høye radonnivåer innendørs.

Måleenhet

Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3), og i vann med becquerel per liter vann (Bq/l, eventuelt kBq/m3).

Becquerel

Radioaktive stoffer er ikke stabile, og vil sende ut energi i form av stråling samtidig som nye stoffer dannes. Denne prosessen kalles radioaktivt henfall eller nedbryting og kan ikke stoppes eller påvirkes. Én becquerel (Bq) er definert som ett henfall per sekund.


 

Medlem takringen, lom i oppland. Logo.Våre kunder innen legging av radonmembran er private boliger, hytter og næringsbygg i områdene Lom, Skjåk, Vågå, Otta, Dombås, Dovre, Lesja, Gudbrandsdalen og Oppland forøvrig.